Consultoría Fiscal e Contable

A nosa experiencia ao teu servizo.

Consultoría fiscal e contable no Concello de Trazo. Cunha experiencia no sector de máis de 10 anos; garantizamos aos nosos clientes; tanto particulares como empresas, un asesoramento profesional e confiable.

SERVIZOS

Ofrecemos una gama completa de Servicios de consultoría diseñados para cubrir todas sus necesidades legales y empresariales con  nuestro equipo  de profesionales altamente calificados.

Servicio Contrato

Fiscalidade

En Xestoria Muiño ofrecemos tanto a empresas como a profesionais e particulares, un asesoramento integral das obrigas fiscais segundo a normativa vixente, estudando en todo momento as mellores alternativas para que a carga impositiva sufrida polos nosos clientes sexa o mais reducida posible.

Na actualidade existen multitude de obrigas tributarias as que temos que facer fronte, por iso encargámonos da confección, presentación e seguimento de todos os impostos, declaracións e resumos anuais que se deben presentar á Axencia Tributaria.

Prestando sempre un servizo integral ó cliente, encargarémonos de:

 • Declaración da Renda das Persoas Físicas
 • Declaracións trimestrais: 110, 111, 115, 123, 130, 131, 303, 310 y 311
 • Declaracións anuais: 180, 184, 190, 370, 371 y 390
 • Declaracións informativas: 340, 347 y 349
 • Cálculo de impostos de empresarios e profesionais en Estimación Directa (Normal
  e Simplificada).
 • Cálculo de módulos (incluíndo actividades agrícolas, gandeiras e forestais).
 • Cálculo do promedio anual para Renda e IVA.
 • Regularización do IVA.
 • Amortizacións.
 • Confección de libros oficiais.
 • Cálculo de beneficios.
 • Certificado de retencións.
 • Confección de libro de compras e vendas
 • Confección do Imposto de Sociedades.
 • Confección das contas anuais
 • Todos os restantes trámites de obrigado cumprimento.
factura

Contabilidade

O noso sistema de traballo adaptarase ás necesidades do cliente; o estudio e a confección dos estados contables realizarase coa periodicidade que nos demande o cliente.  Disporá sempre dunha información rápida e veraz sobre a situación económica e financeira da súa empresa.

A contabilidade é un elemento esencial en todas as empresas, non só pola obriga normativa, senón para coñecer a evolución do negocio ó longo do tempo, prever futuros desequilibrios e garantir o éxito comercial.

Na nosa xestoría encargarémosnos de:

 • Contabilización das operacións da sociedade.
 • Confección dos rexistros obrigatorios pola lexislación vixente (libros auxiliares de contabilidade e libros rexistro de I.V.A.)
 • Confección de Libros Oficiais: Diario, Inventario e Contas Anuais. Formulación de Memoria e Conta de Pérdas e Ganancias.
 • Estudio e confección dos estados contables coa periodicidade requerida por cada un dos nosos clientes.
 • Análise e comentario periódico do resultado dos balances.
 • Asesoramento do plan contable para as diferentes ramas de actividade.
 • Formulación de Contas Anuais e depósito das mesmas no Rexistro Mercantil correspondente.
lanza libre

Laboral

Dende a nosa Xestoría,ocupámonos de todos os servizos que a súa empresa necesita no ámbito laboral, tanto en relación cos seus traballadores, como cos diferentes organismos da Administración, cubrindo calquera situación cun asesoramento completo e eficaz sobre a materia.

Os nosos servizos laborais céntranse nos seguintes puntos:

 • Presentación telemática de cotizacións, altas, baixas de traballadores, etc … (Sistema RED)
 • Confección de nóminas, pagas extras, atrasos, finiquitos, etc.
 • Confección de cartas de cese, sancións, etc …
 • Confección boletíns de cotización á Seguridade Social. Sistema RED.
 • Estudio e confección dos contratos de traballo mais adecuados de cara o cliente, aproveitando se é posible, bonificacións ou reduccións na cuota da Seguridade Social.
 • Informes sobre as novas modificacións  normativas que aprobe o goberno.
 • Actualización de salarios según Convenios
 • Xestión e tramitación dos partes de alta, confirmación e baixa de I.T..
 • Control de vencementos de contratos temporais.
 • Asistencia e representación ante os diferentes Organismos Laborais e da Seguridade Social. Controis e Inspeccións de Traballo.
 • Altas e baixas no Réxime Especial de Traballadores Autónomos e outros réximes especiais.
 • Asesoramento laboral en xeral.
leyes corporativas

Xestoría

Administrativa

Os xestores administrativos somos profesionais especializados para actuar ante calquera administración pública, en nome das persoas físicas ou xurídicas, garantindo unha maior calidade e exactitude no cumprimento das obrigas administrativas.

Facemos o noso traballo en réxime de libre competencia, pero avalados por unha titulación universitaria e pola propia administración, que nos outorga un título trala superación duns exames de acceso. Para exercer a nosa profesión é imprescindible a Colexiación que obriga, entre outras esixencias, ó cumprimento dunhas normas deontolóxicas e garante ante os cidadáns os servizos prestados.

Entre outros, ofrecemos os seguintes servizos:

TRÁFICO

 • Transferencias.
 • Matriculacións
 • Duplicados Permiso Circulación.
 • Renovación, canxe e duplicado permiso de conducir.
 • Etc

TRANSPORTES

 • Solicitude e visado de tarxetas de transporte, público e privado.

TRÁMITES NOTARIAIS E REXISTRAIS 

 • Tramitación escrituras.
 • Notas simples rexistrais.
 • Certificacións literais

CONCELLO

 • Certificados empadroamento.
 • Licencia apertura establecementos.

ESTRANXEIROS

 • Obtención N.I.E.
 • Permisos de residencia.

CERTIFICADOS VARIOS

 • Penais.
 • Nacemento.
 • Defunción.
 • Últimas vontades
factura

Casos resoltos

leyes corporativas

Equipo de expertos

lanza libre

Socios Asociados

escala de justicia

Anos de experiencia

O que pensan os nosos clientes

Sam G
Sam G
09/12/2022
Buena gestoría y buen trato.
Chus Mandayo
Chus Mandayo
29/03/2022
Moi bo trato e profesionalidade por parte de todo o personal e concretamente de Maite. 100% recomendables.
Sonia Muino
Sonia Muino
14/01/2021
Atencion al cliente escelente, y unos profesionales al 100%
Roberto
Roberto
29/02/2020
Muy serios y profesionales. Garantía de buen trabajo. Recomendables 100%.
José Manuel Furelos Ferreira
José Manuel Furelos Ferreira
27/06/2019
De las mejores Gestorías que conozco...
Ir al contenido