Icono del sitio Xestoria Muino

Consultoría Fiscal y Contable | Servicios

Ofrecemos una gama completa de Servicios de consultoría diseñados para cubrir todas sus necesidades legales y empresariales con  nuestro equipo  de profesionales altamente calificados.

Servicio Contrato

Fiscalidade

En Xestoria Muiño ofrecemos tanto a empresas como a profesionais e particulares, un asesoramento integral das obrigas fiscais segundo a normativa vixente, estudando en todo momento as mellores alternativas para que a carga impositiva sufrida polos nosos clientes sexa o mais reducida posible.

Na actualidade existen multitude de obrigas tributarias as que temos que facer fronte, por iso encargámonos da confección, presentación e seguimento de todos os impostos, declaracións e resumos anuais que se deben presentar á Axencia Tributaria.

Prestando sempre un servizo integral ó cliente, encargarémonos de:

 • Declaración da Renda das Persoas Físicas
 • Declaracións trimestrais: 110, 111, 115, 123, 130, 131, 303, 310 y 311
 • Declaracións anuais: 180, 184, 190, 370, 371 y 390
 • Declaracións informativas: 340, 347 y 349
 • Cálculo de impostos de empresarios e profesionais en Estimación Directa (Normal
  e Simplificada).
 • Cálculo de módulos (incluíndo actividades agrícolas, gandeiras e forestais).
 • Cálculo do promedio anual para Renda e IVA.
 • Regularización do IVA.
 • Amortizacións.
 • Confección de libros oficiais.
 • Cálculo de beneficios.
 • Certificado de retencións.
 • Confección de libro de compras e vendas
 • Confección do Imposto de Sociedades.
 • Confección das contas anuais
 • Todos os restantes trámites de obrigado cumprimento.

Contabilidade

O noso sistema de traballo adaptarase ás necesidades do cliente; o estudio e a confección dos estados contables realizarase coa periodicidade que nos demande o cliente.  Disporá sempre dunha información rápida e veraz sobre a situación económica e financeira da súa empresa.

A contabilidade é un elemento esencial en todas as empresas, non só pola obriga normativa, senón para coñecer a evolución do negocio ó longo do tempo, prever futuros desequilibrios e garantir o éxito comercial.

Na nosa xestoría encargarémosnos de:

 • Contabilización das operacións da sociedade.
 • Confección dos rexistros obrigatorios pola lexislación vixente (libros auxiliares de contabilidade e libros rexistro de I.V.A.)
 • Confección de Libros Oficiais: Diario, Inventario e Contas Anuais. Formulación de Memoria e Conta de Pérdas e Ganancias.
 • Estudio e confección dos estados contables coa periodicidade requerida por cada un dos nosos clientes.
 • Análise e comentario periódico do resultado dos balances.
 • Asesoramento do plan contable para as diferentes ramas de actividade.
 • Formulación de Contas Anuais e depósito das mesmas no Rexistro Mercantil correspondente.

Laboral

Dende a nosa Xestoría,ocupámonos de todos os servizos que a súa empresa necesita no ámbito laboral, tanto en relación cos seus traballadores, como cos diferentes organismos da Administración, cubrindo calquera situación cun asesoramento completo e eficaz sobre a materia.

Os nosos servizos laborais céntranse nos seguintes puntos:

 • Presentación telemática de cotizacións, altas, baixas de traballadores, etc … (Sistema RED)
 • Confección de nóminas, pagas extras, atrasos, finiquitos, etc.
 • Confección de cartas de cese, sancións, etc …
 • Confección boletíns de cotización á Seguridade Social. Sistema RED.
 • Estudio e confección dos contratos de traballo mais adecuados de cara o cliente, aproveitando se é posible, bonificacións ou reduccións na cuota da Seguridade Social.
 • Informes sobre as novas modificacións  normativas que aprobe o goberno.
 • Actualización de salarios según Convenios
 • Xestión e tramitación dos partes de alta, confirmación e baixa de I.T..
 • Control de vencementos de contratos temporais.
 • Asistencia e representación ante os diferentes Organismos Laborais e da Seguridade Social. Controis e Inspeccións de Traballo.
 • Altas e baixas no Réxime Especial de Traballadores Autónomos e outros réximes especiais.
 • Asesoramento laboral en xeral.

Xestoría

Administrativa

Os xestores administrativos somos profesionais especializados para actuar ante calquera administración pública, en nome das persoas físicas ou xurídicas, garantindo unha maior calidade e exactitude no cumprimento das obrigas administrativas.

Facemos o noso traballo en réxime de libre competencia, pero avalados por unha titulación universitaria e pola propia administración, que nos outorga un título trala superación duns exames de acceso. Para exercer a nosa profesión é imprescindible a Colexiación que obriga, entre outras esixencias, ó cumprimento dunhas normas deontolóxicas e garante ante os cidadáns os servizos prestados.

Entre outros, ofrecemos os seguintes servizos:

TRÁFICO

 • Transferencias.
 • Matriculacións
 • Duplicados Permiso Circulación.
 • Renovación, canxe e duplicado permiso de conducir.
 • Etc

TRANSPORTES

 • Solicitude e visado de tarxetas de transporte, público e privado.

TRÁMITES NOTARIAIS E REXISTRAIS 

 • Tramitación escrituras.
 • Notas simples rexistrais.
 • Certificacións literais

CONCELLO

 • Certificados empadroamento.
 • Licencia apertura establecementos.

ESTRANXEIROS

 • Obtención N.I.E.
 • Permisos de residencia.

CERTIFICADOS VARIOS

 • Penais.
 • Nacemento.
 • Defunción.
 • Últimas vontades

Casos resoltos

Equipo de expertos

Socios Asociados

Anos de experiencia

O que pensan os nosos clientes

Salir de la versión móvil