muino@xestoria.es

 

Dende a nosa Xestoría,ocupámonos de todos os servizos que a súa empresa necesita no ámbito laboral, tanto en relación cos seus traballadores, como cos diferentes organismos da Administración, cubrindo calquera situación cun asesoramento completo e eficaz sobre a materia.

 

Os nosos servizos laborais céntranse nos seguintes puntos:

 

 

 • Presentación telemática de cotizacións, altas, baixas de traballadores, etc ... (Sistema RED)
 • Confección de nóminas, pagas extras, atrasos, finiquitos, etc.
 • Confección de cartas de cese, sancións, etc ...
 • Confección boletíns de cotización á Seguridade Social. Sistema RED.
 • Estudio e confección dos contratos de traballo mais adecuados de cara o cliente, aproveitando se é posible, bonificacións ou reduccións na cuota da Seguridade Social.
 • Informes sobre as novas modificacións  normativas que aprobe o goberno.
 • Actualización de salarios según Convenios
 • Xestión e tramitación dos partes de alta, confirmación e baixa de I.T..
 • Control de vencementos de contratos temporais.
 • Asistencia e representación ante os diferentes Organismos Laborais e da Seguridade Social. Controis e Inspeccións de Traballo.
 • Altas e baixas no Réxime Especial de Traballadores Autónomos e outros réximes especiais.
 • Asesoramento laboral en xeral.