muino@xestoria.es

O noso sistema de traballo adaptarase ás necesidades do cliente; o estudio e a confección dos estados contables realizarase coa periodicidade que nos demande o cliente. Disporá sempre dunha información rápida e veraz sobre a situación económica e financeira da súa empresa.

 

A contabilidade é un elemento esencial en todas as empresas, non só pola obriga normativa, senón para coñecer a evolución do negocio ó longo do tempo, prever futuros desequilibrios e garantir o éxito comercial. Na nosa xestoría encargarémosnos de:

  • Contabilización das operaciones da sociedade.
  • Confección dos rexistros obrigatorios pola lexislación vixente (libros auxiliares de contabilidade e libros rexistro de I.V.A.)
  • Confección de Libros Oficiais: Diario, Inventario e Contas Anuais. Formulación de Memoria e Conta de Pérdas e Ganancias.
  • Estudio e confección dos estados contables coa periodicidade requerida por cada un dos nosos clientes.
  • Análisis e comentario periódico do resultado dos balances.
  • Asesoramento do plan contable para as diferentes ramas de actividade.
  • Formulación de Contas Anuais e depósito das mesmas no Rexistro Mercantil correspondente.